Studentaktivt nettbasert kurs i legemiddelregning

Gjesteblogger Thor Arne Haukedal ved sykepleierutdanningen

Gjesteblogger Thor Arne Haukedal ved USN i Porsgrunn

Legemiddelregning er et fag som får mye negativ oppmerksomhet både i media og blant sykepleiestudenter. Dette henger sammen med at det er en prøve hvor studentene må levere en feilfri besvarelse, og på landsbasis er det høy strykprosent i faget. Det resulterer naturlig nok i et svært høyt stressnivå blant studentene, og mye av fokuset i undervisningen handler om å forsøke å redusere stressnivået og eksamensangsten blant studentene. Nå kan man snu på vinklingen og si at det er en høy andel av studentene som får A på sitt første forsøk, hvilket jo er en mye mer positiv tilnærming.

Gjennom mange år har vi arbeidet med å forbedre undervisningen og legge best mulig til rette for at studentene skal oppnå læringsutbyttet om å beherske legemiddelregningen og levere en feilfri besvarelse. Ved innføring av ny fagplan ble rammene for undervisningen i legemiddelregningen endret. Tidspunktet ble forskjøvet fra første til fjerde semester i studiet. Dette kan være gunstig fordi studentenes forutsetninger for å lære legemiddelregning kan bedres ved at de får mulighet til å nyttiggjøre seg erfaringer fra praksisfeltet. Samtidig ble det nå mindre tid til undervisningen, noe som utvilsomt kunne vanskeliggjøre læringen og øke et allerede høyt stressnivå hos studentene.

Vi ønsket derfor å se på mulige endringer i studieopplegget for å imøtekomme disse nye utfordringene. Arbeidsmåtene har tidligere lagt stor vekt på studentaktivitet. Dette fokuset ville vi opprettholde og om mulig styrke ytterligere.

Skjermbilde fra en av videoene produsert for kurset

Skjermbilde fra en av videoene produsert for kurset

Nettbasert kursendring
I forbindelse med økt satsing på bruk av e-læring ved Høgskolen i Telemark, fikk undertegnede tildelt prosjektmidler fra e@HiT til å gjøre om undervisningen i legemiddelregning til et nettbasert kurs. Høgskolelektor Siv Roel og jeg har ansvaret for dette emnet, og vi ønsket å gjøre endringer på to måter:

  1. Omgjøre opplegget til et nettbasert løp som ble gjort tilgjengelig i god tid før prøven skulle gjennomføres.
  2. Videreføre tilbud om læringsaktiviteter på campus, men da med endret arbeidsmåte mer i tråd med flipped classroom.

Produksjon og studentaktiv anvendelse av video
Vi har produsert 8 filmopptak med det faglige innholdet bestående av teori, matematiske utregninger og demonstrasjon av konkrete prosedyrer. Innholdet har blitt utarbeidet i powerpoint-presentasjoner, og ved bruk av digitalt tegnebrett og dokumentkamera (kort eksempel på bruk av film i legemiddelregning). Opptakene av innholdet er foretatt ved bruk av ulik programvare, som iMovie på iPad, Screencast-o-matic og Camtasia. Hensikten har vært å prøve ut ulike verktøy og programmer til skjermbaserte opptak. Alle har vært velegnet, og hva man velger å benytte, handler nok mye om smak og behag. Jeg har tidligere benyttet Camtasia i flere år til å gjøre opptak i andre emner, og synes nok det er en fordel å kjenne godt til bruken av ett program fremfor å benytte mange forskjellige.

Filmopptakene ble gjort tilgjengelige 2 måneder før prøven skulle gjennomføres. I tillegg ble studentene oppfordret til også å benytte andre læringskilder som lærebøker, legemiddel-apper for mobil og nettbrett, PPS (praktiske prosedyrer i sykepleie) og tilgjengelig MOOC-kurs i legemiddel-regning. I denne perioden var det også anledning til å stille spørsmål og få veiledning via Fronter.

Læringsaktiviteter på campus ble gjennomført i løpet av 3 dager. I forkant måtte studentene ha sett undervisningsfilmene. I all hovedsak ble undervisningstimene benyttet til individuell/gruppeveiledning med trening på legemiddel-regningsoppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Vi lærere var tilgjengelige for studentene disse dagene ved behov for hjelp og veiledning. Dette gjorde at vi kunnen bruke mer tid på studenter som har behov for veiledning, mens de som behersket regningen kunne bruke tiden til andre læringsaktiviteter.

Gode erfaringer – bedre resultater og mindre stress
Så langt har erfaringene vært veldig positive etter første gangs gjennomføring av nytt undervisningsopplegg. Studentene har gitt gode tilbakemeldinger, resultatene på prøven har vist svak forbedring, og det virker som om stressnivået er betydelig redusert i forhold til tidligere år. Opplegget innebærer større fleksibilitet for studentene ved at de kan studere faget mer i tråd med egen læringsstil, og det gir oss lærere bedre mulighet til å rette oppmerksomheten mot de studentene som ønsker og trenger vår veiledning. Noen justeringer og forbedringer vil vi nok gjøre på enkelte av opptakene, men vi forsetter i all hovedsak på samme vis.

Thor Arne Haukedal er høgskolelektor ved Institutt for helsefag, HiT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *