Teknologi og nye undervisningspraksiser

Av | 08/06/2018

Uniped 2/2018Artikkelen «Teknologi og nye undervisningspraksiser. Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon» står på trykk i siste nummer av tidsskriftet Uniped (2/2018).

Denne er en av flere frukter av et tidligere samarbeidsprosjekt mellom USN (først Høgskolen i Telemark), Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI. Prosjektet het Nye læringsformer – kompetansebygging i praksis. Utdanningsledelse og læring i en digital tid, og ble støttet av Norgesuniversitetet (se mer om slike prosjekter her på bloggen).

Artikkelen er skrevet av deltakere i dette samarbeidsprosjektet, fra både USN, UiA og BI (se mer under).

Sammendrag:

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren.

I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning.

Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Forfattere:

Artikkelen er skrevet av USN’s Toril Aagaard (førsteamanuensis, faglig koordinator for UH-ped) og Hjørdis Hjukse (seksjonsleder for USN eDU), i tillegg til June Breivik, Inger C. Erikson, Anne B. Swanberg og Anna Therese Steen-Utheim (alle fra BI),  samt Oddgeir Tveiten (UiA).

Alle forfatterne unntatt June Breivik kan sees på bildet under. Her er prosjektgruppa bak samarbeidsprosjektet samla:

Prosjektgruppa NUVprosjekt

Se også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *