Om

Dette er en blogg hvor vi i TLC og andre ved HSN skriver om nytt, erfaringer, kurs, konferanser og annet som har å gjøre med e-læring, undervisning og pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning.

Den 1.1.2017 etablerte HSN et Teaching and Learning Center (TLC). Dette er en ny utviklingsenhet som skal bidra til å realisere HSN’s strategi og enkelte av målene i HSN digital.

Hva er TLC?

 •    TLC er en utviklingsenhet som, i samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning i teknologirike omgivelser.
 •    TLC arbeider med endring av utdanningspraksiser som er tilpasset kunnskaps- og nettverkssamfunnet.
 •    TLC kombinerer kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi.
 •    TLC bistår i design av læringsomgivelser og læringsforløp.

Hva skal TLC gjøre?

TLC skal samarbeide på tvers av fagmiljøer og avdelinger internt, nasjonalt og internasjonalt, og være en møteplass for arbeid med utdanningskvalitet. I figuren illustreres enhetens kjerneaktiviteter:

Hvem jobber i TLC?

I HSN’s strategier er ambisjonsnivået for digitalisering og utdanningskvalitet høyt. For at TLC skal kunne bidra til realiseringen, jobbes det nå med å bemanne utviklingsenheten med fagansatte som har kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi.  TLC kommer i nær fremtid til å søke medarbeidere som selv har undervisningserfaring og god kjennskap til arbeidet ved fakultetene. Følg med!

En del medarbeidere er allerede innplassert og operative. I 2017 kommer vi fortrinnsvis til å forberede og gjennomføre implementeringen av Canvas (erstatter Fronter fra h-2017), samt å være i dialog med de nye fakultetene og støtte opp om utvikling av nye studier og prosjekter hvor digitale verktøy er en forutsetning.

HSN trenger TLC – hvorfor?

Digitalisering utvider handlingsrommet for undervisning og læring. Intensjonen i opprettelsen av TLC er å støtte fakultetene i arbeidet med å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.
Følgende styringsdokumenter aktualiserer behovet for TLC:

 • Studietilsynsforskriften
  I følge Studietilsynsforskriften §2.3(2) er institusjonen ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse og for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter UH-pedagogikk, didaktikk og kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.
 • Stortingsmelding 16
  I Stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017), blir digitalisering sett som særlig betydningsfullt for utvikling av kvalitet: «Den [digitaliseringen] skaper nye forutsetninger og muligheter i undervisning og læring, i fagenes innhold og organisering, og i former for kommunikasjon og organisering» (s.12).
  Det er videre formulert mål om at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes, og alle studenter skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse. Forventningene til UH-sektoren er tydelige, idet det heter «at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til et strategisk nivå og definerer mål og tiltak for digitalisering av læringsprosesser» (s. 69). Institusjons- og studieprogramledelsen gis ansvar for «å sette ambisjonsnivå og legge til rette for at hele fagmiljøet, og ikke bare ildsjeler, bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i utdanningene.» (s. 83).
 • HSN Strategiplan
  Tilsvarende formuleringer og mål finner vi  i HSNs strategiplan 2017-2021, og operasjonalisert i Utdanningsstrategien for HSN. TLC etableres altså som et premiss for å lykkes i kvalitetsarbeid der digitalisering står sentralt. Imidlertid er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitalisering å sørge for at de tilsatte føler seg trygge og har god kompetanse.
 • HSN Digital
  HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. Den overordnede målsettingen for HSN Digital er å “utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de 8 campusene til en virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.” Målområdet er delt inn i ti underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak. TLC er en viktig seksjon for å operasjonalisere og realisere en del av disse målene.

Se også:

Ta gjerne kontakt med oss! Send en epost til: hjordis.hjukse@usn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *