En ny satsning for faglig ansatte ved USN: Lær mer om prosjektet FUVU

FUVU står for Forsking og Utvikling av egen Virksomhet for Utdanningskvalitet, og i dag har vi snakket med professor Fazilat Siddiq og førsteamanunesis Caroline Cruaud som leder FUVU-satsningen i eDU. De holdt nylig et webinar om FUVU og opplever stor interesse fra ansatte rundt om i USN.

– Aller først: Hva er FUVU?

FUVU, eller Forskning og Utvikling på egen Virksomhet for Utdanningskvalitet, er et prosjekt i regi av eDU som har som formål å støtte ansatte som ønsker å utvikle og forske på sin egen undervisning, veiledning og praksis.

– Hvordan startet det prosjektet og hvorfor?

Caroline Cruaud, førsteamanuensis (USN eDU)
Caroline Cruaud, førsteamanuensis (USN eDU)

Prosjektet startet i 2019. Flere av oss i eDU som har erfaringer fra undervisning i UH-ped og veiledning av ansatte og fagmiljøer, opplevde at det er behov for støtte og kompetanseheving utover de eksisterende tilbudene. Spesielt merket vi oss en interesse for å fokusere på undervisning og veiledning og egne fag, dvs i krysningspunktet mellom pedagogikk og fag. I tillegg meldte kolleger rundt om forventninger om å publisere eller kvalifisere seg til førstekompetanse. Men da vi ikke visste eksakt hva slags støtte det er behov for, satte vi i gang et lite pilotprosjekt med tre case. Og det ble utgangspunktet for arbeidet med denne satsningen.

– Er FUVU en ny løsning for lektorløp og opprykk?

Nei, det er det ikke. Det er viktig at den slags programmer kjøres uavhengig av FUVU-prosjektet. FUVU-satsningen er tenkt bredere, og vil for eksempel ikke ha mulighet for individuell veiledning. Men det vil muligens være nyttig for de som følger et lektorløp å følge noen av webinarene eller ressursene som tilbys innenfor FUVU.

– Så hva handler dette prosjektet om?

Fazilat Siddiq, professor (USN eDU)
Fazilat Siddiq, professor (USN eDU)

Det handler om å støtte ansatte i å utvikle egen virksomhet (undervisning, veiledning, mm) og kunne dokumentere, og forske og publisere på det. Fokus ligger på å jobbe vitenskapelig og systematisk. Vårt mål er å dele konkrete tips og ideer til hvordan man kan komme i gang, designe og gjennomføre et FoU-prosjekt. Vi anerkjenner at akademia kan oppleves noe lukket og utilgjengelig, og ønsker å dele av våre erfaringer og innhente kompetanse der det trengs til å diskutere og dele verktøy og metoder for å kunne gjennomføre FoU-prosjekt i praksis. En slik satsning vil også bidra til å øke utdanningskvalitet i USN. Det å jobbe mer vitenskapelig med egen undervisning er veldig lærerikt og utviklende for den som gjør det.

Betyr det at dere skal hjelpe alle med å publisere mer?

Det korte svaret er nei! Men dersom det blir et bi-produkt av denne satsningen blir vi veldig glade. Vi mener at god undervisning og utdanningskvalitet henger tett sammen. Og ved å gjøre noen små grep, som for eksempel at ansatte blir mer bevisst egen undervisning kan potensielt bidra til bedre undervisning. Vi tenker at dette prosjektet hovedsakelig vil kunne støtte den enkeltes pedagogiske utvikling, og da er både det å dokumentere FoU-arbeidet som kan være innhold til pedagogisk mappe og publisering mulige veier å gå.

– Hva er første steg i prosjektet?

Første steg var å identifisere behovene hos de faglig ansatte og hvordan et sånt tilbud skal se ut. Det har vi arbeidet med gjennom først en pilotstudie og nasjonalt samarbeid. Dette arbeidet fortsetter med en webinar-rekke for å teste ut ulike temaer som kan gå inn en mer langvarig asynkron ressurs. Samtidig som vi planlegger tilbudet mer helhetlig i samarbeid med ledelses, hvor vi drøfter og analyserer hvordan tilbudet skal driftes, og hvem som skal involveres.

– Er dere allerede i gang med webinarene?

Vi har planlagt to webinarer dette semesteret, om oppstart og design. Målet med disse er å hjelpe deltakerne med å finne ideer til FoU-prosjekt og noen verktøy for å komme i gang. Webinaret om design vil ha som fokus å planlegge FoU-prosjektet på en god måte, og litt om “suksess”-kriterier. Vi fortsetter med webinar-rekken til høsten. Til høsten  vil de vitenskapelig ansatte muligens få FPU-tid (faglig-pedagogisk utviklingsarbeid) på arbeidsplan så vi håper at det blir lettere å finne tid til deltagelse.

Meld deg gjerne på våre to første webinarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *