Ny nettbasert master i teknologi

Fra oppstartssamlingen i august. Her får de ferske nettstudentene råd og tips fra Hjørdis Hjukse og Svend Andreas Horgen fra e@HiT.

Fra oppstartssamlingen i august. Her får de ferske nettstudentene råd og tips fra Hjørdis Hjukse og Svend Andreas Horgen fra e@HiT.

I august i år startet fakultet for teknologiske fag (HiT-TF) sitt nettbaserte 4-årige deltidsmasterprogram Systems and Control Engineering (SCE). 18 studenter er nå i gang. En oppstartssamling for de nye studentene ble arrangert på campus i Porsgrunn 13-14. august. De fleste av de 18 studentene er fulltidsarbeidende ingeniører i Norge.

Samtidig ble det tatt opp 20 studenter til det tradisjonelle 2-årige campusbaserte SCE-studiet, hvilket er færre enn tidligere år. Fakultetet besluttet å ta opp færre studenter til campusstudiet for å unngå en overbelastning av lærerstaben. Hvis vi ser bort fra frafall, vil det etter hvert bli utdannet totalt ca 40 SCE-mastere hvert år, hvilket er ca 10-15 flere enn antallet de senere år. 40 pr. år er på grensen av lærerstaben kan håndtere (veiledning av hovedoppgaver er flaskehalsen).

Det er planlagt oppstart for ytterligere to masterprogrammer høsten 2016: Environmental and Energy Technology (EET) og Process Technology (PT). De tre programmene (SCE, EET og PT) er 4-årige deltidsversjoner av de tilsvarende tradisjonelle campusbaserte 2-årige masterprogrammene som har vært undervist i ca 25 år. SCE-studiet, som startet høsten 2015, er ett av de første, om ikke det aller første, komplette nettbaserte masterstudiet i teknologi i Norge.

Bakgrunn

Gjesteblogger Finn Aakre Haugen er dosent og nettstudiekoordinator ved TF.

Gjesteblogger Finn Aakre Haugen er dosent og nettstudiekoordinator.

Det hele startet for noen år siden som et prosjekt med tittel «Fleksibel masterutdanning i teknologi» med støtte fra Norgesuniversitetet. Prosjektets hovedmål var å etablere et tilbud om masterutdanning for ingeniører som ellers – på grunn av arbeidssituasjonen eller av andre grunner – ikke kunne gjennomføre en masterutdanning. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av studiekoordinatorer, lærere og representanter for fakultetets administrasjon, e@HiT og IT-seksjonen. Arbeidsgruppen utarbeidet konkrete planer de tre nevnte studieprogrammene. Undertegnede ble tildelt rollen som nettstudiekoordinator i juni 2014. Fakultetet søkte HiTs styre om oppstart av det første nettmasterprogrammet (SCE) høsten 2015, og styret ga klarsignal 27. november 2014.

Lærerkompetanse

Høsten 2014 ble det gjennomført en egenvurdering av lærernes «digitale kompetanse» der hver lærer ga seg selv en karakter på de aktuelle ferdighetene. På basis av egenvurderingene ble det satt opp en kursplan som ble gjennomført våren 2015. Instruktørene kom fra e@HiT. Kursene omfattet bl.a. produksjon av videoer vha. Screencast-o-matic, kommunikasjon med Skype og pedagogikk for nettundervisning.

Pedagogisk plattform

Fakultetet benytter følgende pedagogiske plattform for de nettbaserte programmene:

 • Videoopptak av forelesninger og/eller tematiske videoer gjort tilgjengelige fortrinnsvis via Radix.
 • Asynkrone undervisningsaktiviter, dvs. at lærer og student ikke trenger være på nettet samtidig. Nettbasert veiledning gis fortrinnsvis i forum i Fronter eller individuelt via epost, men synkron veiledning via Skype er ikke utelukket.
 • Undervisningsplan, øvinger, løsninger og supplerende litteratur er tilgjengelige i Fronter eller på emnets webside som forutsettes å være tilgjengelig via Fronter.
 • Laboratoriearbeid som for campusstudenter, men gjennomført konsentrert på samlinger på campus i slutten av de aktuelle semestrene.
 • Øvinger og prosjekter, individuelt og/eller i samarbeid med andre studenter.
 • Mest mulig likt undervisningsopplegg på nett og campus, men det vil selvsagt være forskjeller, f.eks. mht. forelesninger. «Nettifiseringen» av emnene skal komme også campusstudentene til gode. Emnekodene og emnebeskrivelsene er like. Tilpasning til nettstudium er omtalt i emnebeskrivelsene.
 • Samme eksamen for nett- og campusstudenter. Nettstudentene gis anledning til å gjennomføre eksamen nær hjemstedet eller arbeidsstedet under kontrollerte forhold, men de må selv organisere og betale for slik fjerneksamen. Fakultetet kvalitetssikrer eksamensforholdene.
 • 2-dagers oppstartssamling på campus for alle nye nettstudenter, dvs. for alle de tre studieprogrammene.

Erfaringer

Noen erfaringer så langt (pr. november 2015):

 • Første semester i SCE-nettmasterprogrammet er i overkant krevende, og fakultetet vurderer å flytte ett av de tre 5 studiepoengs emnene i første semester til et senere semester.
 • Studentene er meget godt fornøyde med de videoene som er produsert i høst. Men de gir også klart uttrykk for at de ønsker flere videoer. Fakultetet legger stor vekt på denne tilbakemeldingen. Det er ressurskrevende å produsere videoer, men fakultetet vil legge til rette for en økt innsats her.
 • Tilretteleggingen fra IT-seksjonens side mht. tilgang til programvare for studenter og lærere har fungert bra. Støtten fra e@HiT mht. læreropplæring og erfaringsoverføring fra annen nettbasert undervisning har vært utmerket.

Videre planer

Planene framover omfatter utarbeidelse av kurstilbud til lærere våren 2016, markedsføring av studiene, økt innsats på videoproduksjon, samt forberedelser til oppstartssamlingen høsten 2016, som, forutsatt vedtak i HiTs styre, vil være for alle de tre masterprogrammene. Dvs. Environmental and Energy Technology (EET), Process Technology (PT) og Systems and Control Engineering (SCE, som sannsynligvis skifter navn til Industrial IT and Automation før høsten 2016 for å unngå sammenblanding med masterstudiet Systems Engineering på campus i Kongsberg).


Finn Aakre Haugen er dosent og nettstudiekoordinator for masterprogrammene ved Fakultet for teknologiske fag (TF), HiT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *