Learning without borders: Digitalisering i internasjonale samarbeidsprosjekter

Av | 15/12/2017

hands-600497_960_720Da vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim åpnet nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning i Bergen sa han: Digitalisering har allerede skapt store endringer i alle deler av samfunnet, ikke minst i utdanningen. Nå står vi på terskelen til et nytt sprang, for digitaliseringen er i ferd med å få enda større betydning i vår sektor og endringstakten er nå enda raskere. Dette er helt i tråd med Stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017), der digitalisering blir sett som særlig betydningsfullt for utvikling av kvalitet: «Den [digitaliseringen] skaper nye forutsetninger og muligheter i undervisning og læring, i fagenes innhold og organisering, og i former for kommunikasjon og organisering» (s.12).

Nytteverdien av digitalisering i internasjonale prosjekter?

Paradigmeskiftet i utdanning og fremveksten av digitale verktøy endrer det pedagogiske landskapet ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. HSN deltar i mange internasjonale samarbeidsprosjekter med forskjellige partneruniversitet. Internasjonalisering er høyt på agendaen for HSN-ledelsen, og er sammen med digitalisering et av det viktigste satsingsområdene. Internasjonale samarbeidsprosjekter gir nye og bærekraftige læringsmuligheter, kunnskap, forskning og mobilitet både for studenter og fagansatte.

Det er flere grunner til at nytteverdien av digitalisering i internasjonale prosjekter er stor. For det første utvider det handlingsrommet og fleksibiliteten for undervisning og læring. Men det gir også faglærere og studenter innovativ og kostnadseffektiv kommunikasjon og samarbeid på tvers av institusjoner ved bruk av konferanseverktøy, digitale læringsplattformer, samskrivingsverktøy etc. Kunnskapsdeling- og utvikling med andre utenfor vår egen institusjon har heller aldri vært mer oppnåelig enn vi for tiden opplever i dagens digitale verden. I tillegg blir rekkevidden av vår faglige aktivitet og våre personlige læringsnettverk langt større ved bruk av digitale verktøy. Som en følge av dette ser vi at flere søknader til internasjonaler prosjekter fra HSN (f. eks til SIU, Norad m.fl) inneholder elementer av digitalisering.

3 internasjonale samarbeidsprosjekter

Digitalisering i internasjonale samarbeidsprosjekter gir en del teknologiske og pedagogiske implikasjoner. Ved TLC tilbyr vi veiledning til disse prosjektene. Som deltaker i 3 pågående internasjonale prosjekter som har med digitalisering, har jeg fått unik erfaring. Jeg har blant annet deltatt på samarbeidsmøter, holdt work-shop i Kirgisistan om pedagogisk bruk av videoer og Canvas (digital læringsplattform) sammen med kollega Daria og utarbeidet «Best Pratice Guidelines» sammen med kollegaer på e-læringssenteret på UVG (Universidad Del Valle de Guatemala) ved besøk i Guatemala. Under ser dere en presentasjon av disse prosjektene og mål for digitalisering:

HSN/Georgia/Kirgisistan
Bilde 24.06.2017, 21.08.36Sustainable Tourism. Rural Entrepreneurship and Heritage study program.

Dette er et 4-årig prosjekt med 7 partneruniversitet i Georgia, Kirgisistan og Norge.

Prosjektet er finansiert av Eurasia-programmet
Prosjektleder: Anne Gry Sturød

Se for øvrig film fra Sommerskole i Kirgisistan 2017

WASO
 Water and Society (WASO)– Institutional Capacity-Building in Water Management and Climate Change Adaptation.

Dette er et 5-årig prosjekt med 11 partner universitet fra Uganda, Kenya, Ethiopia, South Sudan, Sri Lanka, Bangladesh, Cambodia og Norway.

Prosjektet er finansiert av NORHED.
Prosjektkoordinator HSN: Tone Jøran Oredalen

UVG (Guatemala)-HSN
 Institutional Academic and Educationally development building in the field of Sustainable Tourism and Ecology in Norway and Guatemala.

Dette er et 5-årig prosjekt med et partneruniversitet i Guatemala.

Prosjektet er finansiert av NORPART.
Prosjektkoordinator Norge: Ingeborg Nordbø

I tabellen nedenfor har jeg systematisert ønsket resultat og aktiviteter på e-læring slik de står beskrevet i de 3 prosjektene:

Som vi ser har prosjektene flere sammenlignbare aktiviteter og ønsket resultat for e-læring. Grunnet disse fellestrekkene har prosjektene blitt pilotprosjekter for HSN Digital.
Curriculum development and e-learning team
HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. TLC er en viktig seksjon for å operasjonalisere og realisere en del av disse målene. Arbeidsgruppen består av prosjektkoordinatorene for de tre prosjektene,  direktør for HSN digital John Viflot og undertegnede. Gruppen skal arbeide sammen for å lage, i størst mulig grad, felles undervisningsopplegg /-metodikk og guidelines i internasjonale prosjekter gjennom bruk av e-læring og Canvas. Tanken er at standardiseringen som utarbeides kan overføres til andre internasjonale prosjekter, og dermed bidra til kvalitetssikring og nødvendig teknologisk og pedagogisk kompetanse som er nødvendig for å lykkes med internasjonal e-læring.

Veien videre

Vi ser at utfordringer knyttet til undervisningsplanlegging og gjennomføring kan være; kultur, læringsmodulsystem (LMS), institusjonell støtte, språk og budsjett. Disse faktorene varierer utfra hvilken kontekst de opptrer i. Både rammer og deltakerforutsetninger er svært ulike hos de forskjellige partner-universitetene og vil kunne påvirke suksessen med e-læring.

Men jeg tror at nytteverdien av e-læring i prosjektene og arbeidsgruppens mandat er særlig aktuelle fordi paradigmeskiftet som skjer i utdanning, sammen med de tydelig forventninger i St.melding16 etter hvert vil legge føringer for oppdragsgivere (SIU/ UD/ Norad/ EU kommisjonen/ NMR osv). Jeg håper og tror at oppdragsgiverne vil åpne opp for utlysning av midler der e-læring har hovedfokus og kravet om fysisk mobilitet senkes, og der Norgesuniversitetet i større grad åpner opp for internasjonalt samarbeid innen «rene» e-læringsprosjekter.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *