Nå begynner ny anskaffelsesprosess av LMS

Kristian Joakim Ludvigsen, fra eDU på USN
Kristian Joakim Ludvigsen, seniorrådgiver i USN eDU.

Dagens Canvas-avtale utløper 31. desember 2024. Fra 1. januar 2025 kan vi derfor ha en ny læringsplattform på USN. Hvorfor det, og hvem bestemmer?

I 2016/2017 ble Canvas (LMS), WiseFlow (digitalt eksamenssystem) og Urkund  – nå under navnet Ouriginal – (plagiatkontrollsystem) kjøpt inn. Reglementet gav oss mulighet til å ha disse kontraktene i åtte år før vi må ut i en ny anskaffelsesprosess. Litt kjapp hoderegning tilsier at kontraktene vi nå er på gjelder ut 2024, og det er da på tide å begynne nye anskaffelsesprosjekt.  

Prosjektets struktur

I 2016 ble anskaffelsene gjort i felles prosjekter i sektoren, og også denne gang vil sektoren jobbe mot fellesanskaffelser. Det er allerede startet opp et sentralt prosjekt i regi av SIKT (https://sikt.no/aktuelt/nye-anskaffelser-av-undervisningslosninger) som består av et hovedprosjekt som vil se alle tre anskaffelsene samlet, og så delprosjekt – ett delprosjekt for hvert område – under hovedprosjektet. Det er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet hvor USN er representert med et gruppemedlem. 

Først ut av delprosjektene er anskaffelsen av LMS. Her er det etablert en prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra SIKT, samt fire representanter fra sektoren, hvorav en er undertegnede fra USN. De øvrige delprosjektene vil bli startet noe senere. Anskaffelsesprosjektet for LMS er tenkt å kulminere i et kontraktforslag med en leverandør i oktober 2024. Det er dermed sannsynlig at et eventuelt nytt LMS først kan innføres til semesterstart 2025. Det vil i løpet av prosjektperioden være viktig med innspill og deltakelse fra både studenter og undervisere i denne anskaffelsesprosessen. 

logo Sikt
Sikt er kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Innsiktsgrunnlaget

Det har blitt gjort et forberedende arbeid til dette gjennom 2022, da SIKT gjennomførte et innsiktsprosjekt hvor man så på fremtidens IT-løsninger for læring og vurdering (https://sikt.no/aktuelt/ny-rapport-fremtidens-it-losninger-laering-og-vurdering). I dette prosjektet, som hadde som ambisjon om å si noe om det digitale læringsmiljøet 10-12 år frem i tid, ble det blant mange aktiviteter utført kvalitative intervju med både studenter og undervisere fra hele sektoren for å analysere fremtidige behov i tjenestene.  

I dette arbeidet så man at vi går inn i en periode hvor livslang læring, fleksibel undervisning og tilgjengelighet blir nøkkelord.  
Livslang læring vil påvirke hvordan vi tilbyr læring, hvem vi tilbyr læring og i hvilken form læringen tilbys. Det vil komme behov for at undervisningen må ha en mer fleksibel form, både i hvordan den er organisert, men også i hvordan den utføres. Vår undervisning og læring må oppleves tilgjengelig. Vi befinner oss i en virkelighet hvor det er svært mange tilbydere av kunnskap – både kommersielle og institusjonelle – og våre tjenester må kunne ta en plass i det markedet som allerede er til stede, men som også utvikler seg hele tiden.  

Læringsmiljøet vil bli mer komplisert, med mange flere aktører og tjenester involvert. Vi ser fra innsiktsprosjektet at på tross av dette må tjenestene opptre som en samlet helhet, og i en flate, og det setter en del krav til hvordan man tilnærmer seg løsninger som skal fungere sammen og over tid.  
Å ha gode løsninger for kommunikasjon, både mellom lærer og student og mellom studenter, i alle deler av tjenestene er essensielt for å sikre en god flyt i læringsprosessene.  
Det må være gode løsninger for vurdering som tar opp i seg variasjonen av vurderingsformer, både de man har, de man ønsker å utvikle og de som vil komme i en ukjent fremtid etter hvert som teknologien, samfunnet og de pedagogiske ambisjonene endrer seg.  

Viktigheten av solide tjenester i et fremtidsperspektiv

Vi vet at det vil komme store samfunnsendringer og teknologiske endringer som vil påvirke hvordan de digitale tjenestene brukes og fungerer i læringsmiljøet. Vi så det når iPad kom, når vi fikk GDPR reglement og den følgende Schrems II presiseringen, og vi ser det i dag med en stadig økende bruk av AI/KI. Målet er å ha solide partnere i vårt undervisningsarbeid som støtter både hvor vi er, hvor vi vil og som vil gi oss mulighet til å følge den retninga verden kan finne på å ta oss.  

Det er sunt å regelmessig sette en fot i bakken, analysere hvor vi er, hva vårt behov er, hva fremtidig behov er – og så undersøke hvilken teknologi som er tilgjengelig – for å se om vi er på riktig vei og om vi har de verktøyene som trengs. Så er det også litt skummelt, og kanskje opprivende, å tenke at det kan medføre endringer. Da er det viktig å huske på at hvis vår fot i bakken nå medfører endringer, er det på bakgrunn av konkrete behov som man ser må dekkes og endringer som dermed er nødvendige. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *