Om USN eDU (tidligere TLC)

Dette er en blogg hvor vi i USN eDU (enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet) og andre ved USN skriver om nytt, erfaringer, kurs, konferanser og annet som har å gjøre med e-læring, digitalisering og kvalitet i høyere utdanning.

Den 1.1.2017 etablerte daværende HSN Teaching and Learning Center (TLC). En utviklingsenhet – nå omdøpt til USN eDU – som skal bidra til å realisere USN’s strategi og enkelte av målene i USN digital.

Hva er USN eDU?

 • eDU er en utviklingsenhet som, i samarbeid med fakultetene, skal fremme læring og undervisning i teknologirike (digitale) omgivelser.
 • eDU arbeider med endring av utdanningspraksiser som er tilpasset kunnskaps- og nettverkssamfunnet.
 • eDU kombinerer kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi.
 • eDU bistår i design av (digitaliserte) læringsomgivelser og læringsforløp.

Hva skal USN eDU gjøre?

USN eDU skal samarbeide på tvers av fagmiljøer og avdelinger internt, nasjonalt og internasjonalt, og være en møteplass for arbeid med utdanningskvalitet. I figuren illustreres enhetens kjerneaktiviteter:

Hvem jobber i USN eDU?

I USN’s strategier er ambisjonsnivået for digitalisering og utdanningskvalitet høyt. For at  skal kunne bidra til realiseringen, jobbes det med å bemanne utviklingsenheten med fagansatte som har kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og teknologi. De fleste medarbeidere er allerede innplassert og operative.

USN trenger eDU – hvorfor?

Digitalisering utvider handlingsrommet for undervisning og læring. Intensjonen i opprettelsen av daværende TLC var å støtte fakultetene i arbeidet med å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer. Følgende styringsdokumenter aktualiserer behovet for USN eDU:

 • Studietilsynsforskriften
  I følge Studietilsynsforskriften §2.3(2) er institusjonen ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse og for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen. Utdanningsfaglig kompetanse omfatter UH-pedagogikk, didaktikk og kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.
 • Stortingsmelding 16
  I Stortingsmelding 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017), blir digitalisering sett som særlig betydningsfullt for utvikling av kvalitet: «Den [digitaliseringen] skaper nye forutsetninger og muligheter i undervisning og læring, i fagenes innhold og organisering, og i former for kommunikasjon og organisering» (s.12).
  Det er videre formulert mål om at alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes, og alle studenter skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse. Forventningene til UH-sektoren er tydelige, idet det heter «at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til et strategisk nivå og definerer mål og tiltak for digitalisering av læringsprosesser» (s. 69). Institusjons- og studieprogramledelsen gis ansvar for «å sette ambisjonsnivå og legge til rette for at hele fagmiljøet, og ikke bare ildsjeler, bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i utdanningene.» (s. 83).
 • USN Strategiplan
  Tilsvarende formuleringer og mål finner vi i vår strategiplan 2017-2021, operasjonalisert i Utdanningsstrategien. USN eDU etableres altså som et premiss for å lykkes i kvalitetsarbeid der digitalisering står sentralt. Imidlertid er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitalisering å sørge for at de tilsatte føler seg trygge og har god kompetanse.
 • USN Digital
  USN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. Den overordnede målsettingen for USN Digital er å “utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de 8 campusene til en virtuell campus; USN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.” Målområdet er delt inn i ti underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak. USN eDU er en viktig enhet for å operasjonalisere og realisere en del av disse målene.

Se også:

Ta gjerne kontakt med oss! Send en epost til: edu@usn.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *